BOZP a Koordinace

BOZP a Koordinace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Zajišťování úkolů v rámci prevence rizik dle požadavků firmy
 • Posouzení, zpracování a optimalizace systémů řízení BOZP, analýzy rizik
 • Prováděni vnitřních auditů v oblasti BOZP, kontrolní činnost na pracovištích
 • Školení a přezkušování vedoucích zaměstnanců, lešenářů, pracovníků ve výškách, obsluh stavebních strojů atd.
 • Vypracování veškeré dokumentace BOZP, včetně její aktualizace
 • Poradenství a pomoc při řešení složitějších problémů v oblasti BOZP
 • Návrhy technických i jiných řešení z hlediska zajištění BOZP

Koordinátor BOZP na staveništi

 • Výkon koordinátora BOZP při přípravě - zpracovávání projektové dokumentace (dále PD) a při realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. s cílem minimalizovat rizika při provádění i pozdějším užívání stavby
 • Vypracování plánu BOZP a jeho aktualizace
 • Zpracování oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, navrhování nápravných opatření k odstranění závad a nedostatků
 • Dávání podnětů, doporučení technických řešení, organizačních opatření z hlediska zajištění BOZP při zpracování PD a provádění stavby
 • Poskytování potřebné součinnosti zadavateli (investorovi) a zhotovitelům
 • Koordinace BOZP na staveništi a zajištění spolupráce se zhotoviteli při realizaci stavby, účast na kontrolních dnech stavby
 • Přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru BOZP